"ซิตี้แบงก์" ได้รับการเชิดชูเกียรติ "องค์กรความเสมอภาค"

28 Apr 2022

นางสาววันวิสาข์ โคมินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย เข้าร่วมรับใบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ "องค์กรความเสมอภาค" จากนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในงาน "สานพลังเครือข่าย ร่วมขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ" (Gender Fair 2022) สะท้อนภาพการเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกที่ให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิความเท่าเทียม การยอมรับในความหลากหลายทางเพศ และการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนโดยไม่แบ่งแยก ซึ่งธนาคารซิตี้แบงก์ได้มีการกำหนดแนวทางอย่างเป็นรูปธรรมในเชิงนโยบายที่ให้ปฏิบัติเหมือนกันทั่วโลก ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ลานด้านหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ)

"ซิตี้แบงก์" ได้รับการเชิดชูเกียรติ "องค์กรความเสมอภาค"