ยูอาร์ซี ประเทศไทย รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

27 Apr 2022

บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขนม ขบเคี้ยวภายใต้แบรนด์ แจ็คแอนด์จิล (Jack'n Jill) คว้ารางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่โรงงานของบริษัทฯ ทั้ง 2 แห่งซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รางวัลดังกล่าวสะท้อนความมุ่งมั่นและความสำเร็จของยูอาร์ซี ประเทศไทย ที่พร้อมยืนหยัดเคียงข้างชุมชนโดยรอบอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีและยังคงเดินหน้าดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมต่อไป

ยูอาร์ซี ประเทศไทย รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564  จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายวัฒน์ธวุฒิ เอื้อภูมิรัตน์ ผู้อำนวยการสายงาน Supply Chain และระบบการผลิต บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "การคว้ารางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 (ธงขาว-ดาวเขียว) เป็นรางวัลที่มีความหมายต่อยูอาร์ซี ประเทศไทย เป็นอย่างยิ่ง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมในทุกด้าน โดยรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 นี้ มอบให้เพื่อยกย่องการดำเนินงานของโรงงานยูอาร์ซี ประเทศไทย 2 แห่ง ได้แก่ โรงงาน 4, 6 ซึ่งโรงงานตั้งอยู่ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร โดยก่อนหน้านี้ ยูอาร์ซี ประเทศไทยยังเคยได้รับรางวัลธงขาว-ดาวเขียว สำหรับการดำเนินงานของโรงงาน 1, 3 เมื่อปี 2561 และสำหรับการดำเนินงานในอนาคต ยูอาร์ซี ยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของโรงงานยังคงเป็นไปตามมาตรฐานธงขาว-ดาวเขียว ตอกย้ำวัตถุประสงค์หลักของเราในการนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีให้แก่ผู้บริโภคชาวไทยทุกคน ควบคู่ไปกับรางวัลต่างๆ ในอนาคตต่อไป"

หลักเกณฑ์ในการพิจารณามอบรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนี้ประกอบด้วย 1) การเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องให้กับประชาชน 2) การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 3) ความโปร่งใส 4) ความรับผิดชอบต่อสังคม 5) การยึดหลักนิติธรรม ความถูกต้องตามกฎหมาย 6) การยึดหลักความยุติธรรม การคืนประโยชน์ให้สังคม และ 7) ความยั่งยืนของชุมชนและโรงงานที่อยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูล โดยตลอดปีผ่านมา ยูอาร์ซี ประเทศไทย ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์เหล่านี้พร้อมมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบโรงงาน และเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม เพื่อการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นบริษัทที่ดูแลและใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึงการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจภายใต้การบริหารงานอย่างยั่งยืน ผ่านการดำเนินงานที่ใส่ใจพนักงานและผู้คนในชุมชน สภาพอากาศ น้ำ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการคัดสรรวัตถุดิบ โดยใช้แนวคิด "URgreen" ที่ให้ความสำคัญใน 3 ด้าน ได้แก่ UR Health and Wellness, UR Recycle และ UR Green Industry ดังนี้

  • UR Health and Wellness: มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และส่งเสริมสุขภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานและการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
  • UR Recycle: มุ่งเน้นการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มาจากกระบวนการรีไซเคิล เช่น กล่องกระดาษและ กล่องลูกฟูก การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ให้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้มากขึ้น ตลอดจนส่งเสริมความตระหนักเรื่องการคัดแยกขยะในองค์กร เพื่อลดปริมาณขยะและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • UR Green Industry: โรงงานสีเขียวที่มุ่งเน้นกระบวนการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความยั่งยืน ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบที่มาจากแหล่งที่ใส่ใจด้านความยั่งยืน ในส่วนของโรงงานผลิตจะมุ่งเน้นการใช้พลังงานหมุนเวียนจากโซลาร์เซลล์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในทุกขั้นตอน การเปลี่ยนขยะจากกระบวนการผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าแทนการฝังกลบ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้าน Green Industry ของกระทรวงอุตสาหกรรมและข้อกำหนดของ ISO14001

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยูอาร์ซี กรุณาคลิกไปที่เว็บไซต์ http://www.urcthailand.com/ หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/urcthailandofficial

ยูอาร์ซี ประเทศไทย รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564  จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย