PSTC ได้รับประกาศนียบัตรรับรองสมาชิกโครงการ CAC ติดต่อกันปีที่6

26 Apr 2022

นายรัชชนันท์ ชานะมัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อยืนยันว่าบริษัทเป็นองค์กรที่ดำเนินงานอย่างโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล สามารถตรวจสอบได้ โดยมีนโยบายต่อต้านและไม่เพิกเฉยต่อการทุจริจคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้น กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้

PSTC ได้รับประกาศนียบัตรรับรองสมาชิกโครงการ CAC ติดต่อกันปีที่6