L&E ลงนามกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมพัฒนานวัตกรรมแสงสว่าง สู่โลกยุคใหม่ด้วย Smart Lighting

07 Apr 2022

คุณพงศกร อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ LED และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำกัด (LES) บริษัทย่อยของ บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ L&E ผู้นำธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายโคมไฟฟ้า รวมทั้งอุปกรณ์แสงสว่างรายใหญ่ของประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน ลงนามบันทึกข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.แนบบุญ หุนเจริญ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย เตชัสอนันต์ รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ด้านความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและศิษย์เก่า คุณปรีชา เตชทิพากร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป และคุณศิริวัฒน์ หวังสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน

L&E ลงนามกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                 ร่วมพัฒนานวัตกรรมแสงสว่าง สู่โลกยุคใหม่ด้วย Smart Lighting

โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ด้านผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง รวมทั้ง สนับสนุนการศึกษา พัฒนาและต่อยอดอันจะเป็นคุณประโยชน์ให้กับนิสิตนักศึกษาและคณาจารย์ รวมไปถึงผู้ที่สนใจในเทคโนโลยีทางด้าน Lighting Control & Monitoring Using IoT, LED Lighting Applications, Connected Lighting เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับประเทศสำหรับการยกระดับมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และส่งกลับสู่สังคม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อีกทั้งสอดรับสถานการณ์โลกในยุคปัจจุบันขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ซึ่งผลักดันทั้งภาคอุตสาหกรรมและสังคมที่เปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล การเข้ามาของ IoT (Internet of Things หรือ IoT) พร้อมกับเทคโนโลยี 5G ทำให้ผู้บริโภคใช้ชีวิตได้แบบสมาร์ทยิ่งขึ้น ซึ่งกลุ่มสินค้าเหล่านี้กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด บริษัทฯ จึงเร่งนำนวัตกรรมด้านแสงสว่างมาตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล และเตรียมพร้อมรับมือกับเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภายใต้การพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน จึงเป็นที่มาของความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพภายใต้แบรนด์ของคนไทยออกสู่ตลาดโลก