มูลนิธิ EDF เยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการ "ทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน" ในจังหวัดสงขลา

11 Apr 2022

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) นำโดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ และนายธนกฤต ส่องแสงตระการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาโครงการ ถ่ายภาพร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวัดใหม่ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ในโอกาสเดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนและชุมชนต่าง ๆ ภายใต้โครงการทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน (Mubadala Petroleum Integrated Development Project (MPID)) ปีที่ 9 ในจังหวัดสงขลา

มูลนิธิ EDF เยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการ "ทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน" ในจังหวัดสงขลา

ซึ่งสนับสนุนโดยบริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและชุมชน โดยมีโรงเรียนและชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนการจัดทำโครงการในปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านวัดใหม่ (อ.สทิงพระ) โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง (อ.สทิงพระ) โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ (วิจารณ์ศีลคุณ) (อ.สทิงพระ) โรงเรียนวัดบ่อแดง (จอกประชานุกูล) (อ.สทิงพระ) โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ (อ.สทิงพระ) โรงเรียนบ้านท่าคุระ (บรรหารราษฎร์นุกูล) (อ.สทิงพระ) โครงการกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูสัตว์น้ำและทรัพยากรประมงชายฝั่งบ้านพังสาย-พังเถี๊ยะ (อ.สทิงพระ) โครงการกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูสัตว์น้ำและทรัพยากรประมงชายฝั่งบ้านวัดกระชายทะเล (อ.สทิงพระ) โรงเรียนวัดขนุน (อ.สิงหนคร) โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม (คุรุราษฎร์พัฒนา) (อ.สิงหนคร) โรงเรียนวัดบางเขียด (เพียรนุกูล) (อ.สิงหนคร) โรงเรียนบ้านท่าแคง (เสริมอุทิศ) (อ.สิงหนคร) โครงการกลุ่มกุ้งหวาน บ้านใต้ (อ.สิงหนคร) โครงการกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านหัวไม้ไผ่ (อ.สิงหนคร) โครงการกลุ่มแม่บ้านคลองแดน (อ.ระโนด) โรงเรียนวัดเกษตรชลธี (อ.ระโนด) โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน (อ.เมือง) และโครงการ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟโรบัสต้าสูตรโบราณบ้านคลองกั่ว (อ.รัตภูมิ)

อนึ่ง โครงการ "ทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน" มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิต รวมถึงส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นมิตร ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและนำไปสู่การพัฒนาและพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 เป็นที่ยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ และได้รับรางวัล อาทิ รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค ประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธินำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

หน่วยงานหรือผู้สนใจต้องการร่วมทำกิจกรรมซีเอสอาร์กับมูลนิธิ EDF หรือสนับสนุนทุนการศึกษาสามารถติดต่อได้ที่อีเมล [email protected] โทรศัพท์ 02 579 9209-11 หรือคลิกดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานได้ที่ www.edfthai.org  เฟสบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/edfthai ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

มูลนิธิ EDF เยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการ "ทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน" ในจังหวัดสงขลา