บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ สานต่อโครงการสวนสวยกินได้ปีที่ 5 เดินหน้าส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร และการใช้ปุ๋ยเคมีที่ถูกต้องให้กับเยาวชนไทย

06 Jan 2022

นายมุเนทาเคะ คาวาคิตะ (กลาง แถว 3) เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ  ตราสิงห์ ตราเด็กน้อย และตราทีซีซีซี  เป็นตัวแทนมอบแปลงสาธิตและปัจจัยทางการเกษตรในโครงการสวนสวยกินได้ให้แก่โรงเรียนวัด  นาอุ่น อำเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีนางชลาไล  ไชยชมภู (ที่ 1 ทางซ้าย แถว 2) ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ  และนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติในการสนับสนุนโครงการจากหลายๆภาคส่วน อาทิ นางสาว จินตนา ศักดิ์เจริญชัย (ที่ 2 ทางซ้าย แถว 2) เจ้าของร้านโรงสี จ.เจริญวัฒนา ประธานและคณะกรรมการสถานศึกษา กำนันตำบลไผ่ล้อม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 และหมู่ 3 มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ สานต่อโครงการสวนสวยกินได้ปีที่ 5 เดินหน้าส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร และการใช้ปุ๋ยเคมีที่ถูกต้องให้กับเยาวชนไทย

โครงการสวนสวยกินได้ เป็นโครงการที่บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีฯจัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งหมด 8 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนวัดนาอุ่นถือเป็นโรงเรียนลำดับที่ 9 โดยวัตถุประสงค์ของโครงการสวนสวยกินได้นั้นก็เพื่อมอบความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเพาะปลูก ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานจนถึงขั้นตอนปฏิบัติให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โดยเริ่มจากการเพาะเมล็ดพันธุ์ การดูแล การใส่ปุ๋ยอย่างถูกวิธี เพื่อเพิ่มผลผลิตในการเพาะปลูก ทั้งนี้ บริษัทฯมุ่งหวังว่าโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำผลผลิตที่ได้ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้แก่นักเรียนในโครงการอาหารกลางวัน และส่วนที่เหลือสามารถนำไปขาย เพื่อนำเงินมาต่อยอดในโครงการ และสร้างรายได้ให้แก่โรงเรียนได้อีกด้วย โดยรูปแบบจะมีทั้งการสอนในห้องเรียน มีกิจกรรมเล่นเกมตอบคำถามแจกของรางวัล  และการฝึกปฎิบัติจริงที่แปลงปลูกผักที่บริษัทฯได้มอบให้กับทางโรงเรียน  บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการสวนสวยกินได้ จะสามารถฝึกทักษะให้นักเรียนในการปลูกพืชผักสวนครัวได้รู้จักการดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมถึงการจัดจำหน่ายผลผลิต  การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย   ทำให้นักเรียนสามารถมีรายได้ระหว่างเรียน และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการเพาะปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนได้อย่างยั่งยืน