เปิดมุมมองสอง นศ. ทุน ม.หอการค้าไทย หวังเป็นนักธุรกิจกลับคืนจังหวัดชายแดนใต้

24 Feb 2022

ประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักอยู่กับเกษตรกรรมและการประมง ทำให้มีการสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ผลิตภาพต่อคนของประชากร และการขยายตัวทางเศรษฐกิจตามลำดับมาโดยตลอด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในฐานะสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการในประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญการมีส่วนร่วมพัฒนาระบบเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมบริการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย ปวช.และ ปวส. เพื่อมุ่งสร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพ สามารถกลับไปพัฒนาระบบธุรกิจการค้าภูมิลำเนาบ้านเกิด ให้ขยายตัวเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน

เปิดมุมมองสอง นศ. ทุน ม.หอการค้าไทย หวังเป็นนักธุรกิจกลับคืนจังหวัดชายแดนใต้

นางสาวนาซีรา มะเระ คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 2 ทุนซิวเวอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เล่าว่า "ดิฉันได้รับทุนการศึกษาประเภทซิวเวอร์ ปัจจุบันเรียนได้เกรดเฉลี่ย 3.95 ด้วยความที่เรียนโรงเรียนสอนศาสนาจังหวัดยะลาควบคู่กับสามัญตั้งแต่ระดับชั้นมัธยม นักเรียนในโรงเรียนก็จะเป็นคนศาสนาอิสลามเท่านั้น พอมาเรียนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะเป็นอีกสังคมหนึ่งที่มีความหลากหลายของศาสนา ซึ่งทำให้เราได้มีประสบการณ์ในการเข้าสังคมมากขึ้น และการเรียนการสอนที่เน้นการทำงานจริงหลายด้านที่ยังไม่เคยเรียนมาก่อน ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าได้เปิดโลกมากยิ่งขึ้น ได้เรียนรู้อะไรมากยิ่งขึ้น รู้สึกว่าหลักสูตรตอบโจทย์ในการเรียนมาก บางวิชาที่สอนเกี่ยวกับการทำธุรกิจหรือธุรกิจต้องเริ่มจากตรงไหน ต้องทำอะไรบ้าง ส่วนตัวรู้สึกว่าในมุมมองของศาสนาอิสลามและศาสนาอื่นๆกับธุรกิจ จะพบจุดที่ไม่เหมือนกัน พอได้มาลองเรียนทำให้รู้มุมมองด้านต่างๆ มากขึ้น สามารถนำความรู้ทางธุรกิจมาปรับใช้ได้จริง ที่สำคัญยังคงอยู่ในพื้นฐานของศาสนาตัวเองได้ดี หลังจากนี้มีการวางแผนเปิดธุรกิจของตัวเองและธุรกิจของครอบครัวที่ต้องการต่อยอด เพราะอยากขยายธุรกิจของครอบครัวให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น"

นางสาวซูฟีนา เจะเตะ คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 2 ทุนซิวเวอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เล่าว่า "ส่วนตัวจบจากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา ได้รับทุนการศึกษาประเภทซิวเวอร์ ซึ่งพอมาเรียนที่คณะบริหารธุรกิจได้เกรดเฉลี่ยเกรดเฉลี่ย 3.76 รูปแบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทันสมัยก้าวทันปัจจุบัน มีเครือข่ายหอการค้าและธุรกิจทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย เพราะเราสามารถสร้างเครือข่ายการทำธุรกิจกับเพื่อนต่างศาสนาได้ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ ทำให้เป็นคนกล้าแสดงออกมากขึ้น มีกิจกรรมให้นักศึกษาได้ลงปฏิบัติจริงอยู่ตลอดเวลา ถือเป็นการสร้างประสบการณ์ที่มีค่าให้กับนักศึกษาโดยตรง หลังจากนี้วางแผนต่อยอดธุรกิจของครอบครัว ซึ่งตอนนี้ที่บ้านจะบริหารธุรกิจจากประสบการณ์ตรง หลังจากเรียนจบจะนำความรู้ที่เรียนในมหาวิทยาลัยกลับไปช่วยเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจครอบครัวให้แข็งแกร่ง ขยายธุรกิจออกไปสู่ตลาดออนไลน์และออฟไลน์มากขึ้น เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจของครอบครัว"

เปิดมุมมองสอง นศ. ทุน ม.หอการค้าไทย หวังเป็นนักธุรกิจกลับคืนจังหวัดชายแดนใต้