มูลนิธิอิออนประเทศไทยมอบทุนเพื่อการศึกษา ประจำปี 2564 เพื่อช่วยเหลือนิสิตและนักศึกษาทั่วประเทศที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

15 Feb 2022

คุณสุพร วัธนเวคิน (ซ้าย) ประธานกรรมการ มูลนิธิอิออนประเทศไทย คุณซึโทะมุ โอโมะเดะระ (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และคุณโยชิกิ โมริ ประธานกรรมการ มูลนิธิอิออน 1% คลับ ร่วมกับคุณมาซาโตชิ โอโมโต กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด และคุณโทชิฮิโกะ นาเบะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิออน ท๊อปแวลู (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีมอบทุนอิออนเพื่อการศึกษา ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 32 ทุน มูลค่ารวม 2,240,000 บาท ให้กับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดี ด้านบริหารทั่วไปและศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารนำนิสิตนักศึกษาเข้ารับมอบทุนการศึกษา ทั้งนี้ มูลนิธิอิออนประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิอิออน 1% คลับ และกลุ่มบริษัทอิออนในประเทศไทย จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่ปี 2553 มาอย่างต่อเนื่อง จวบจนปัจจุบันนับเป็นปีที่ 12

มูลนิธิอิออนประเทศไทยมอบทุนเพื่อการศึกษา ประจำปี 2564  เพื่อช่วยเหลือนิสิตและนักศึกษาทั่วประเทศที่ขาดแคลนทุนทรัพย์