สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ การขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน

14 Feb 2022

นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ มอบหมายให้ นางสาวอรวรรณ ใสสม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมติดตามครัวเรือนเป้าหมายในโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง นักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซางและทีมพี่เลี้ยงตำบลป่าซาง ณ บ้านของ นางยุพา สิงห์ขร หมู่ที่ 4 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ เพื่อเก็บข้อมูลความต้องการในการประกอบอาชีพของครัวเรือน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ การขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอกคำใต้ การขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน