SPU DYNAMICUNIVERSITY พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ จัดโครงการอบรม "การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพสำหรับอาจารย์"

14 Feb 2022

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับ วิทยาลัยการบินและคมนาคม และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการสำหรับคณาจารย์ ในหัวข้อ "การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพสำหรับอาจารย์" (Service Cluster) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรมืออาชีพ ดร.อภิโชติ เกตุแก้ว และอาจารย์ปรภัสสร วรสิรินดา ผู้บริหารจากสถาบันสอนบุคลิกภาพ Sharp Sharp Studio มาถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ตรงให้กับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ SPU ซึ่งการจัดโครงการฯในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอน และส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับทราบแนวทางในการปรับปรุงบุคลิกภาพและนำไปเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่นักศึกษา ณ  เอ็กซิบิชันฮอลล์ ชั้น 1 โซน A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

SPU DYNAMICUNIVERSITY พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ จัดโครงการอบรม "การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพสำหรับอาจารย์"

SPU DYNAMICUNIVERSITY พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ จัดโครงการอบรม "การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพสำหรับอาจารย์"