รองปลัดฯ อำพันธุ์ ติดตามงานส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลไทย มุ่งหวังยกระดับเกลือทะเลควบคู่อนุรักษ์ภูมิปัญญา

21 Feb 2022

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลไทย ณ พื้นที่การทำนาเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยจังหวัดสมุทรสาครมีเกษตรกรผู้ทำนาเกลือที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร จำนวน 482 ราย มีการส่งเสริมการพัฒนากระบวนการผลิตเกลือทะเลให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และการแปรรูปเกลือทะเลเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเกลือทะเล

รองปลัดฯ อำพันธุ์ ติดตามงานส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลไทย มุ่งหวังยกระดับเกลือทะเลควบคู่อนุรักษ์ภูมิปัญญา

นอกจากนี้ ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดของกลุ่มแปลงใหญ่เกลือทะเล หมู่ 5 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบเงินกู้ตาม พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอจัดสรรให้กับแปลงใหญ่ทั่วประเทศ โดยกลุ่มแปลงใหญ่เกลือทะเลฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุน 2,208,000 บาท ดำเนินกิจกรรมปูแผ่นผ้าใบ HDPE แปลงนาเกลือทะเล จำนวน 12 แปลง เพื่อยกระดับการผลิตเกลือทะเลให้มีคุณภาพมาตรฐานด้วยนวัตกรรมการผลิตที่จะช่วยลดการปนเปื้อนของเกลือ ผลผลิตเกลือที่ได้ตรงตามความต้องการของตลาด ทั้งนี้ ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการต่อไป