ธนาคารกสิกรไทย แต่งตั้ง 4 รองกรรมการผู้จัดการใหม่

09 Feb 2022

ธนาคารกสิกรไทย ประกาศแต่งตั้ง 4 รองกรรมการผู้จัดการ ได้แก่ นายกระมล พูลเกษ ดูแลสายงาน Data and Analytics Division นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ์ ร่วมดูแลสายงาน Transaction and Wealth Banking Division นางสาวศรินยา ปิยะวงศ์สมบูรณ์ ดูแลสายงาน Marketing Management Division และดร.กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์ ดูแลสายงาน Corporate Strategy and Innovation Division

ธนาคารกสิกรไทย แต่งตั้ง 4 รองกรรมการผู้จัดการใหม่

ภาพจากซ้ายไปขวา
นายกระมล พูลเกษ ปัจจุบันอายุ 58 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Computer Science, Bradley University และปริญญาโท สาขา Business Administration, Northern Illinois University จากประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์การทำงานกับ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด บริษัท ไบโอไฟล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท TA Orange จำกัด สายการบินนกแอร์ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ เริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปีพ.ศ.2564 ในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ สายงาน Data and Analytics Division

นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ์ ปัจจุบันอายุ 46 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับทุนการศึกษาจากธนาคารไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท MBA สาขาการเงิน จาก University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี พ.ศ.2539 ที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนากระบวนการทำงาน จากนั้นได้เป็น ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวางแผนการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารสัดส่วนลูกค้าธุรกิจ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ ร่วมสายงาน Transaction and Wealth Banking Division

นางสาวศรินยา ปิยะวงศ์สมบูรณ์ ปัจจุบันอายุ 44 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับทุนการศึกษาจากธนาคารไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท MBA จาก University of North Carolina at Chapel Hill ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี พ.ศ.2541 ที่ฝ่ายบริหารเงิน จากนั้นได้เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาดลูกค้าผู้ประกอบการ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารธุรกิจลูกค้าบรรษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ สายงาน Marketing Management Division

ดร.กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์ ปัจจุบันอายุ 41 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท MBA จาก DeVry University และ Master of Science, Industrial Engineering จาก Georgia Institute of Technology และปริญญาเอก Doctor of Philosophy, Industrial Engineering จาก Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี พ.ศ.2548 ที่ฝ่ายบริหารเงิน จากนั้นได้เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารเงิน และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ สายงาน Corporate Strategy and Innovation Division