อธิบดีกรมฯ เปิดฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ(ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) และโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่ ที่จังหวัดหนองคาย

08 Aug 2022

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดฝึกอบรม หลักสูตรการออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ ดำเนินการภายใต้โครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ(ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) โดยความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานของประเทศไทย กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว ที่มีภารกิจด้านการพัฒนาทักษะอาชีพให้เป็นภาคีเครือข่ายการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ

อธิบดีกรมฯ เปิดฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ(ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) และโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่ ที่จังหวัดหนองคาย

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ครูฝึกฝีมือแรงงานจาก สปป.ลาว จำนวน 20 คน และหลักสูตรการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาทักษะแรงงานภายใต้โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่ เพื่อพัฒนากำลังแรงงานในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนำความรู้ ทักษะที่ได้รับนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ ผู้เข้าฝึกอบรมประกอบไปด้วยแรงงานในระบบการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม แรงงานประกอบอาชีพอิสระ แรงงานใหม่ กลุ่มผู้ว่างงาน และผู้ต้องการเปลี่ยนอาชีพ จำนวน 20 คน โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน รวมทั้งสิ้น 40 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

อธิบดีกรมฯ เปิดฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ(ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) และโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่ ที่จังหวัดหนองคาย