วช. และมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมขับเคลื่อนการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)

08 Aug 2022

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมกันดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 12 สิงหาคม 2565 รูปแบบ Online ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และรองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ

วช. และมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมขับเคลื่อนการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งทำหน้าที่ในการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมผ่านโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" หรือ "ลูกไก่" มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และเพิ่มความเข้มแข็งให้กับโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้มากขึ้น อันจะส่งผลให้สามารถตอบโจทย์ของประเทศในการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง พร้อมทั้งยกระดับขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศโดยการขับเคลื่อนไปสู่ประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ได้กล่าวถึงความสำคัญของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการศึกษา วิจัยในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ซึ่งมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนางานวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่ถือเป็นหัวใจหลักสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนา

นอกจากนี้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ยังได้กล่าวถึง ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดโครงการฝึกอบรม "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย" (Training for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้สร้างวิทยากร (แม่ไก่) มากว่า 30 คน ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 -2564 จัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่"(ลูกไก่) จำนวน 8 รุ่น ได้นักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) มากกว่า 500 คน และใน ปี พ.ศ. 2565 นี้ เป็นรุ่นที่ 9 ของมหาวิทยาลัยนเรศวร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมในวันนี้ จำนวน 65 คน ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม มาจากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ โรงเรียนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทั้งรัฐและเอกชน นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานราชการ โรงพยาบาล หน่วยงานสาธารณสุข และภาคเอกชน เป็นต้น พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" ที่ดีเสมอมา รวมไปถึงผู้ทรงคุณวุฒิ วช. ได้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะต่าง ๆ กับวิทยากร (แม่ไก่) และผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านที่ให้ความสำคัญและความสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ในครั้งนี้