NT ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล" สำหรับผู้บริหาร ดีอีเอส และ พม.

08 Aug 2022

ที่โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)" สำหรับผู้บริหารกระทรวงดีอีเอสและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มี นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายลูกค้าองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เข้าร่วมงานเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญและบทบาทในการสร้างเครือข่าย อสด. ควบคู่กับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ให้เป็นไปอย่างมีระบบ ในลักษณะการบูรณาการทุกหน่วยงาน สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของทุกหน่วยงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐต่อไป .

NT ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล" สำหรับผู้บริหาร ดีอีเอส และ พม.

NT ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล" สำหรับผู้บริหาร ดีอีเอส และ พม.