ม.มหิดลภูมิใจ MUIDS บ่มเพาะเยาวชนคุณภาพ สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกได้100%

08 Aug 2022

นับเป็นเวลาเกือบทศวรรษแล้ว ที่โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International Demonstration School - MUIDS) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมเยาวชนคุณภาพสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทั้งในประเทศ และต่างประเทศโดยที่ผ่านมามีนักเรียนสำเร็จการศึกษามาแล้ว 6 รุ่น และสามารถเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ 100%

ม.มหิดลภูมิใจ MUIDS บ่มเพาะเยาวชนคุณภาพ สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกได้100%

ศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International Demonstration School - MUIDS) กล่าวให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้วางรากฐานไว้เพื่อเป็นต้นแบบของโรงเรียนสาธิตนานาชาติของประเทศไทย ด้วยมาตรฐานโลกที่การันตีได้จากการผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา (Western Association of Schools and Colleges - WASC)

จากการเปิดสอนด้วยระบบอเมริกัน ตั้งแต่เกรด 10 - เกรด12 (ม.4 - ม.6) และพร้อมด้วยคณาจารย์อเมริกันในอัตราส่วน 1 ใน 3 ของคณาจารย์ทั้งหมดที่มาจากทั่วโลก ซึ่งในจำนวนนี้มีคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอันดับโลก อาทิ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) และมหาวิทยาลัยจอนส์ ฮอปกินส์ (Johns Hopkins University) สหรัฐอเมริกา ร่วมสอนนักเรียนของ MUIDS ด้วย

ด้วยความแข็งแกร่งทางวิชาการที่ได้มาตรฐานโลก ทำให้ที่ผ่านมาพบว่านักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจาก MUIDS สามารถเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ถึง 100%

ศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรโณ ได้กล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจาก MUIDS ไม่พลาดศึกษาต่อมาจากการออกแบบการศึกษาให้นักเรียน MUIDS สามารถก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลกที่สมบูรณ์ โดยมีครบพร้อมทั้งศักยภาพด้านวิชาการและคุณธรรมนำชีวิต ที่จะทำให้ได้ทั้ง"คนเก่ง" และ "คนดี" มาเป็นอนาคตของประเทศชาติ และความหวังของโลกต่อไป

"หากได้ร่วมสังเกตการณ์ในทุกชั้นเรียนของ MUIDS จะพบการเรียนการสอนที่ไม่ได้เป็นไปในลักษณะ "one-sided" แต่จะเป็น "two-sided" หรือการสื่อสารสองทางระหว่างครูกับนักเรียน จากการเปิดโอกาสให้นักเรียนรู้จัก "ตั้งคำถาม" เพื่อเป็นการฝึกคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นซึ่งเกิดขึ้นจริงในสังคม พร้อมการเปิดโอกาสให้ได้ร่วมหาคำตอบ ซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนทุกชั้นเรียนดำเนินไปโดยนักเรียนไม่รู้สึกเบื่อ" ศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรโณ กล่าว

ด้วยระบบนิเวศทางการศึกษาแบบอินเตอร์ ทำให้นักเรียนMUIDS มีหัวใจที่เป็นอินเตอร์ จึงพบว่านักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจาก MUIDS ทั้งหมดในแต่ละรุ่น มีจำนวนไม่น้อยที่สามารถเข้าศึกษาต่อ "มหิดลอินเตอร์" หรือ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ อีกทั้งสามารถสร้างชื่อเสียงจากการเข้าร่วมแข่งขันชิงรางวัลทางวิชาการได้จากหลายเวที นอกจากนี้ได้มีแนวโน้มที่จะศึกษาต่อในประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ

สาเหตุหนึ่งที่สำคัญซึ่งทำให้เกิดแนวโน้มดังกล่าว เนื่องจากเยาวชนที่เข้าศึกษาใน MUIDS ส่วนใหญ่เป็นลูกหลานของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งไม่ต้องการให้ลูกหลานไปไหนไกล โดยนับเป็นปรากฏการณ์ส่งผลดีที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาชนในชุมชนที่มีต่อระบบการศึกษาที่ได้มาตรฐานนานาชาติ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ของMUIDS โดยไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงต่างประเทศ และที่สำคัญ สามารถเดินเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดลได้อย่างมั่นใจ ในฐานะเยาวชนที่ได้รับการบ่มเพาะเป็นอย่างดีสู่การเป็น "เมล็ดพันธุ์มหิดลคุณภาพ" ต่อไป

กำหนดเปิดรับสมัครนักเรียน MUIDS สำหรับปีการศึกษา2566 - 2567 เริ่มแล้วในรอบแรก ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 14 กันยายน 2565 รอบสอง วันที่ 17 ตุลาคม - 23 พฤศจิกายน2565 และ รอบสาม วันที่ 11 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์2566 ทาง

www.muids.mahidol.ac.th

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่www.mahidol.ac.th

สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ) งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-6210

ม.มหิดลภูมิใจ MUIDS บ่มเพาะเยาวชนคุณภาพ สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกได้100%