แจ้งเกิด !! พันธุ์ข้าวโพดใหม่ จัดแปลงสาธิตแสดง ณ คณะเกษตรฯ ม.พะเยา

08 Aug 2022

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย " งานประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 40 (พลิกพื้นเกษตรไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม BCG) " ในวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2565 ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา นำโดย ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม พร้อมนักวิจัย เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยดังกล่าวฯ

แจ้งเกิด !! พันธุ์ข้าวโพดใหม่ จัดแปลงสาธิตแสดง ณ คณะเกษตรฯ ม.พะเยา

ทั้งนี้คณะเกษตรศาสตร์ฯ นำผลงานวิจัยพันธุ์ข้าวโพด จำนวน 4 พันธุ์ใหม่ เข้าร่วมจัดแสดงบนแปลงสาธิต อีกมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านงานวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างของนักวิชาการทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนหาแนวทางในการพัฒนาการผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างให้มีคุณภาพ โดยภายในงานดังกล่าวฯ ประกอบไปด้วยการประชุมการบรรยายพิเศษ และการเสวนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ การเสนอผลงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช การอารักขาพืช การผลิตและการใช้ประโยชน์จากธุรกิจเมล็ดพันธุ์ การจัดนิทรรศการเสนอผลงานวิจัย การจัดแปลงสาธิตพันธุ์ข้าวโพดและข้าวฟ่าง

แจ้งเกิด !! พันธุ์ข้าวโพดใหม่ จัดแปลงสาธิตแสดง ณ คณะเกษตรฯ ม.พะเยา