ก.อุตฯ เผยผลกิจกรรม จิตอาสารักษ์แม่น้ำ พัฒนาฟื้นฟูคุณภาพน้ำ 10 ลุ่มน้ำสายหลัก เร่งสร้างนวัตกรรม ผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียน ร่วมเฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10

01 Aug 2022

กระทรวงอุตสาหกรรม สรุปผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสาของกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี 2565 ผนึกกำลังเครือข่ายผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน จัดทำโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ผู้เข้าร่วมมากกว่า 20,000 คน เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

ก.อุตฯ เผยผลกิจกรรม จิตอาสารักษ์แม่น้ำ พัฒนาฟื้นฟูคุณภาพน้ำ 10 ลุ่มน้ำสายหลัก เร่งสร้างนวัตกรรม ผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียน ร่วมเฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10

นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายจากท่านราชเลขานุการในพระองค์ (พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล) และศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน ให้บูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพัฒนาปรับปรุงคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำสายหลักของประเทศ ในปีนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการพัฒนาคลอง/แม่น้ำ ในพื้นที่ 10 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ภายใต้โครงการจิตอาสารักษ์แม่น้ำดังกล่าว มีกิจกรรมหลัก ได้แก่ 1.พัฒนาฟื้นฟูคุณภาพน้ำใน 10 ลุ่มน้ำสายหลักโดยการสร้างนวัตกรรมร่วมกับผู้ประกอบการที่สำคัญ อาทิ 1) ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน มัสยิดกมาลุลอิสลาม เพื่อบำบัดสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียทำให้คุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐานก่อนระบายลงคลองแสนแสบ 2) กังหันน้ำเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมตะแกรงป้องกันขยะมูลฝอย จำนวน 5 เครื่อง ที่แก้ปัญหาขยะติดใบพัด สามารถยืดอายุการใช้งานเพิ่มขึ้น โดยติดตั้งบริเวณคลองเปรมประชากร จ.ปทุมธานี และ 3) การนำผักตบชวามาทำเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง ซึ่งสามารถให้ค่าพลังงานความร้อนที่สูง นำมาใช้กับกลุ่มโรงงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม 2. การผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียน (BCG) อาทิ การติดตั้งถังดักไขมัน จำนวน 2,000 ถัง และถังหมักรักษ์โลก จำนวน 158 ถัง เพื่อจัดการกับไขมันและเศษอาหาร ติดตั้งเสวียนรักษ์โลกจัดการใบไม้เศษไม้ ลดการเผาที่ทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 และการจัดการน้ำมันเครื่องใช้แล้วจากเรือประมงนำไปรีไซเคิล ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ 3.การจัดกิจกรรมร่วมกับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การปรับปรุงภูมิทัศน์ การปล่อยพันธุ์ปลา การปลูกต้นไม้ การมอบทุนการศึกษา/อุปกรณ์กีฬา การสร้างฝายชะลอน้ำ เป็นต้น 4.การกำกับดูแลโรงงานอย่างเข้มงวด โดยการเฝ้าระวังโรงงานที่มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่คลองนอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมยังมีโครงการที่ขับเคลื่อน ภายใต้บทบาทภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรม เช่น โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว เมือง/นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ธรรมาภิบาล/เครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม การตรวจกำกับดูแลโรงงาน ฯลฯ และที่ดำเนินการร่วมกับเครือข่ายผู้ประกอบการจิตอาสา และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการผลิตนวัตกรรมและการผลักดัน BCG ในพื้นที่ นอกจากนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ยังจัดทำโครงการ/กิจกรรมในรูปแบบจิตอาสา ครบทั้ง 4 ประเภทกิจกรรม ได้แก่ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ และวิทยากรจิตอาสา 904 โดยมีเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วม รวมทั้งสิ้น จำนวน 20,937 คน

"กระทรวงฯ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยมีการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กว่า 30 หน่วยงาน เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งการร่วมมือที่ดียิ่งจากทุกภาคส่วนและความสามัคคีของทุกฝ่าย ก่อให้เกิดกิจกรรมมากมายที่สำคัญในการดำเนินการ คือการสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในทุกช่วงวัยและทุกคน เพื่อเห็นผลสัมฤทธิ์ในระยะยาว ซึ่งจะเป็นการยืนยันได้ว่าอุตสาหกรรมที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุขเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวทิ้งท้าย

ก.อุตฯ เผยผลกิจกรรม จิตอาสารักษ์แม่น้ำ พัฒนาฟื้นฟูคุณภาพน้ำ 10 ลุ่มน้ำสายหลัก เร่งสร้างนวัตกรรม ผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียน ร่วมเฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10