ดานิลี่ รับประกาศฯ ผ่านมาตรฐานโรงงานสีฟ้า โครงการ Factory Sandbox จากสำนักงานประกันสังคม

03 Aug 2022

ที่ห้องประชุมไดมอนด์ บริษัท ดานิลี่ จำกัด สำนักงานประกันสังคม โดยนายน้อย นราเลิศ ประกันสังคมจังหวัดระยอง เป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่บริษัท ดานิลี่ จำกัด โดย นายกฤษฎิ์ เจริญวนนที รองประธานบริษัท เป็นผู้รับมอบ ในการที่เป็นโรงงานที่ผ่านมาตรฐาน / โรงงานสีฟ้า จากการดำเนินโครงการ "Factory Sandbox"

ดานิลี่ รับประกาศฯ ผ่านมาตรฐานโรงงานสีฟ้า โครงการ Factory Sandbox จากสำนักงานประกันสังคม

ความเป็นมาของโครงการ "Factory Sandbox"  เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้แพร่ระบาดและทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง มีผู้ติดเชื้อรายใหม่และเสียชีวิตรายวันเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสุขภาวะของประชาชน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่มีวัยแรงงานในระบบการจ้างงานจำนวนมาก เพื่อให้การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการดำเนินการของสถานประกอบกิจการที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจทั้งในส่วนของภาคผลิตและส่งออก

โครงการ "Factory Sandbox"  เพื่อดำเนินการคัดกรองแรงงานในสถานประกอบกิจการที่ติดเชื้อและดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โดยไม่ต้องหยุดการประกอบกิจการ ซึ่งเป็นแนวคิดในลักษณะ "เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข" ที่มุ่งดำเนินการควบคู่ไปด้วยกัน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ให้มีการจำกัดอยู่ในพื้นที่ มิให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง โดยมีเป้าหมายดูแลสุขภาพลูกจ้างตามมาตรฐาน Sandbox ด้วยขั้นตอน การตรวจ รักษา ควบคุม ดูแล ควบคู่กับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลต่อการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภาคการผลิตส่งออก การป้องกันคลัสเตอร์โรงงานจากการติดเชื้อ การสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนชาวไทยและต่างชาติ ตลอดจนการรักษาระดับการจ้างงานและลดการว่างงานของลูกจ้าง