จังหวัดเชียงใหม่จับมือเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันขับเคลื่อนแผนการพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงใหม่

26 Jul 2022

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/ 2565 โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะอนุกรรมการ กพร.ปจ. และหน่วยงานเครือข่ายพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่จับมือเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันขับเคลื่อนแผนการพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงใหม่

นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เลขานุการประชุมคณะอนุกรรมการ กพร.ปจ. ได้นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2565 และ พ.ศ. 2566 - 2570 ตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ โดยแยกเป็นดังนี้ แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2565 ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 ประเด็น รวบรวมแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงใหม่จากหน่วยงานพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงใหม่ รวม 75,287 คนเงินงบประมาณ 63,954,336 บาท แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2566 - 2570 ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 5 ประเด็น รวมแผนพัฒนากำลังคนจากหน่วยงานพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด 221,001 คน เงินงบประมาณ 899,137,469 บาท

นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในที่ประชุมได้ขอความร่วมมือคณะอนุกรรมการ กพร.ปจ. ทุกท่าน พิจารณาแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงใหม่เป็นเอกภาพ และสามารถดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด

ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ได้เห็นชอบในแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงใหม่ฉบับดังกล่าว สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ฝ่ายเลขานุการ จะได้นำเสนอคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ต่อไป

จังหวัดเชียงใหม่จับมือเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันขับเคลื่อนแผนการพัฒนากำลังคนจังหวัดเชียงใหม่