'พริ้นซิเพิล แคปิตอล - เครือพริ้นซิเพิลเฮลท์แคร์' มุ่งมั่นการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนและมีบรรษัทภิบาล ผ่านรับการรับรองจากสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันภาคเอกชนไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

25 Jul 2022

นายธานี มณีนุตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ผู้ประกอบธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามโรงพยาบาล 'เครือพริ้นซิเพิลเฮลท์แคร์' รับมอบใบประกาศนียบัตรจาก Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) ภายใต้แนวคิด "จากพลังสามัคคี สู่จุดเปลี่ยนคอร์รัปชัน" ซึ่ง PRINC ได้รับการรับรองโดย สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ต่ออายุเป็นครั้งที่ 2 การเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย หรือ CAC โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเครือพริ้นซิเพิลเฮลท์แคร์ ในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงหลักบรรษัทภิบาล ซื่อสัตย์ โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ โดย PRINC พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นโรงพยาบาลยั่งยืน (Sustainable hospital) ในปี 2566 ตามปณิธานของเครือโรงพยาบาลพริ้นเพิล เฮลท์แคร์ ที่มุ่งสร้างคนให้มีจิตใจของความเป็นผู้ให้ พร้อมทั้งดูแลคน ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

'พริ้นซิเพิล แคปิตอล - เครือพริ้นซิเพิลเฮลท์แคร์' มุ่งมั่นการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนและมีบรรษัทภิบาล ผ่านรับการรับรองจากสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันภาคเอกชนไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2