วว. ต้อนรับพันธมิตรระบบรางจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว/ University Teklonogi MARA ประเทศมาเลเซีย

27 Jul 2022

ดร.อาณัติ หาทรัพย์ ผอ.ศูนย์ทดสอบมาตรฐานขนส่งทางราง (ศทร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะนักวิจัย ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมนานาชาติด้านระบบราง หัวข้อ The promotion of modern railway technology transfer to enhance safety and efficiency of operation and maintenance of railway connecting Thailand-Lao-China จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (The National University of Laos), University Teklonogi MARA ประเทศมาเลเซีย พันธมิตรระบบราง และหน่วยงานเอกชน ในโอกาสเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ศทร.

วว. ต้อนรับพันธมิตรระบบรางจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว/ University Teklonogi MARA ประเทศมาเลเซีย

โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่ง วว. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง อว. โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบรางในภูมิภาคอาเซียน การเดินรถและบำรุงรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเสริมความปลอดภัยในการเดินรถไฟขนส่งสินค้า การผลิตบุคลากรทักษะสูงในด้านการเดินรถและบำรุงรักษา รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา platform ที่สนับสนุนด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเดินรถไฟเชื่อมต่อ ไทย-ลาว-จีน (วันที่ 27 ก.ค. 2565 ณ วว. เทคโนธานี คลองห้า)

วว. ต้อนรับพันธมิตรระบบรางจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว/ University Teklonogi MARA ประเทศมาเลเซีย