ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน

14 Jul 2022

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบรางวัลให้แก่งานวิจัยที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในโครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน ประจำปี 2564/2565 ทั้งสิ้น 5 รางวัล โดยผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ได้แก่ ณัฐวุฒิ แวงวรรณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในหัวข้อ "Hidden Ownership and Corporate Governance" และรางวัลงานวิจัยดี ได้แก่ วัชรพัฐ มาแสง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในหัวข้อ "ความเชื่อมโยงระหว่างภาคเศรษฐกิจจริง ตลาดทุนไทย และตลาดทุนในภูมิภาคเอเชีย" นอกจากนี้ ยังมีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณอีก 3 รางวัล ผู้สนใจศึกษาข้อมูลงานวิจัย รวมถึงฐานข้อมูลตลาดทุนที่ www.set.or.th/setresearch

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน