วว. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ นำเสนอตัวอย่างความสำเร็จจากโครงการพัฒนาผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับของไทย

19 Jul 2022

วว. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ นำเสนอตัวอย่างความสำเร็จจากโครงการพัฒนาผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับของไทย ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เอเปค

วว. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ นำเสนอตัวอย่างความสำเร็จจากโครงการพัฒนาผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับของไทย

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ International Workshop on Development of Ornamental Plant and Flower Clusters for Sustainable Careers and Competitiveness of SMEs in APEC ซึ่ง วว. เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบไฮบริด ณ โรงแรมรามาการ์เด้น และผ่าน Zoom Webinar โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ APEC Project กรอบความร่วมมือด้านนโยบายด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของเอเปค (Policy Partnership on Science, Technology, and Innovation - PPSTI) ซึ่งมี สำนักปลัดกระทรวง อว. เป็น Focal Point of PPSTI ประเทศไทย

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า งานประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอตัวอย่างความสำเร็จจากโครงการพัฒนาผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับของประเทศไทย ซึ่ง วว. ได้นำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าส่งเสริมความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ตอบโจทย์การนำแนวคิด Bio-Circular-Green (BCG) สู่การปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนั้นยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทรนด์นวัตกรรมการพัฒนาสายพันธุ์ การเพาะปลูก การค้าขายไม้ดอกไม้ประดับ และการเพิ่มมูลค่าสินค้า โดยมีผู้ประกอบการจากประเทศเนเธอร์แลนด์ร่วมถ่ายทอดความรู้ ซึ่งเนเธอร์แลนด์ถือเป็นผู้นำตลาดธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับของโลก  นอกจากนี้ยังเป็นเวทีการเรียนรู้โอกาสทางธุรกิจ ช่องทางการตลาดออนไลน์ จากการถ่ายทอดความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญของไทย และจีนไทเป  รวมทั้งกรณีศึกษางานวิจัย พัฒนา ประเด็นความเชี่ยวชาญและความต้องการเพื่อการพัฒนา ระหว่างผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจ APEC ที่เข้าร่วมงาน ได้แก่ จีน และอินโดนีเซีย เป็นต้น

อนึ่ง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation) หรือ เอเปค (APEC) เป็นกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง 21 เขตเศรษฐกิจ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ก่อตั้งในปี 2532 มีจุดประสงค์มุ่งเน้นความเจริญเติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยืนของภูมิภาค ทั้งนี้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคในปี 2565 โดยมีประเด็นสำคัญ คือ การอำนวยความสะดวกการค้าการลงทุน ฟื้นฟูความเชื่อมโยง ส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน ซึ่งโครงการพัฒนาผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับดังกล่าวสอดคล้องกับประเด็นสำคัญของ APEC 2022 และเป็นตัวอย่างการขับเคลื่อนนโยบาย BCG สู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง

วว. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ นำเสนอตัวอย่างความสำเร็จจากโครงการพัฒนาผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับของไทย