12 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน

19 Jul 2022

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยาครบรอบ 12 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 17 กรกฎาคม ของทุกปี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา

12 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน

ในช่วงเช้า ก่อนเข้าสู่การประกอบพิธีสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา อธิการบดีนำทีมคณะผู้บริหารและบุคลากรประกอบพิธีสักการะบูชาพระพุทธภุชคารักษ์ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ลานประดิษฐานพระพุทธภุชคารักษ์ จากนั้น ถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในห้องประชุมศรีเมือง อาคารเวียงพะเยา เพื่อความเป็นสิริมงคล

ต่อมา เวลา 07.09 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาประธานในพิธี ถวายพวงมาลัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและธูปเทียนเครื่องบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เปิดธูปเทียนแพรกรวยดอก พร้อมร่วมวางพานพุ่มทอง - พุ่มเงินตามลำดับ และกล่าวถวายราชสดุดี เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน Covid -19 อย่างเคร่งครัด

โอกาสนี้ ได้มีการรับมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน เป็นต้นแบบให้คนรุ่นหลัง และเพื่อส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ หลักการครองตน โดยมีรายชื่อดังนี้

บุคลากรดีเด่น สายบริหาร

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 2. ดร.นิศรา บุญเกิด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประกันคุณภาพและสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
 3. ดร.อภิชาต บัวกล้า รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาความร่วมมืออุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
 4. นางสาวสุกัญญา เสมอเชื้อ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะศิลปศาสตร์

บุคลากรดีเด่น สายวิชาการ

 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ธนกร ชมภูรัตน์ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย เจริญสิน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 3. อาจารย์ปรียาชนก เกษสุวรรณ สาขามนุษยศาสตร์สาขาศิลปกรรมศาสตร์
 4. ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์ สาขารับใช้สังคม

บุคลากรดีเด่น สายสนับสนุน

 1. ด้านบริการ นางสาวสุภาพร คำรศ รักษาการหัวหน้างานวิชาการ
 2. ด้านวิชาชีพ นายวุฒิพงษ์ คำพันธ์ หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
 3. ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม นายอดิสร ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งสู่การนำนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

เป็น "มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน"

12 ปี มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน