รมว.วัฒนธรรม มอบประกาศนียบัตร 97 ผลงาน โครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

21 Jul 2022

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงานมอบประกาศนียบัตรโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานสื่อน้ำดี มีคุณภาพ สู่สังคม

รมว.วัฒนธรรม มอบประกาศนียบัตร 97 ผลงาน โครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ปัจจุบัน "สื่อ" เป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีอิทธิพลกับผู้คนในสังคม ทั้งในด้านทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ ทั้งในมิติของสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของชาติ ผู้ผลิตสื่อ ซึ่งเป็นต้นน้ำของการสื่อสาร และ ผู้บริโภคสื่อ ซึ่งเป็นทั้งปลายน้ำและต้นน้ำของการสื่อสารต่อไปยังผู้อื่น จึงเป็นผู้มีอิทธิพลที่สามารถชักจูงให้สังคมเดินไปในทิศทางต่างๆ ได้ หากเราต้องการขับเคลื่อนสังคมให้เป็นสังคมอุดมปัญญา เป็นสังคมที่รู้เท่าทันสื่อ เท่าทันข่าวสาร เป็นผู้นำในการใช้สื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อนำสังคมไปสู่สังคมที่ดีนั้น เราจำเป็นต้องผนึกกำลังร่วมกัน เพื่อเชิดชูผู้ผลิตสื่อ และผู้บริโภคสื่อน้ำดี เพื่อนำพาสังคมของเราก้าวไปในทิศทางที่ดี

"ผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ทั้ง 97 ผลงาน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่โครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อันเกิดจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจของท่าน ถือเป็นแบบอย่างของการผลิตผลงานสื่อน้ำดี ที่สามารถให้วิธีคิด สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้คนในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต การเรียนรู้ ยอมรับ เข้าใจความหลากหลายในสังคม รวมทั้งการพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว" นายอิทธิพล กล่าว

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เราจึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสื่อน้ำดีออกสู่สังคม เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึง เข้าใจ และรู้จักใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนฯ จึงได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวผ่าน

โครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมประสานความร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย 24 แห่ง ในการคัดเลือกและประเมินสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกัน เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ผลิตสื่อน้ำดีที่มีคุณภาพ มีเนื้อหาปลอดภัยและสร้างสรรค์ และมีกระบวนการผลิตที่มีนวัตกรรมกระตุ้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ และผู้สร้างสรรค์สื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีความภาคภูมิใจในการเป็นสื่อน้ำดี เกิดแรงบันดาลใจที่จะผลิตผลงานคุณภาพเพื่อส่วนรวมและสร้างสรรค์สังคมไทยต่อไป

รมว.วัฒนธรรม มอบประกาศนียบัตร 97 ผลงาน โครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์