พิซซ่า ฮัท ปันสุข เพื่อเด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

07 Sep 2022

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA ร่วมกับพิซซ่า ฮัท 1150 จัดกิจกรรมตอบแทนสังคมภายใต้ชื่อโครงการ "พิซซ่า ฮัท ปันสุข - An Equal Slice for Everyone" ณ สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ มูลนิธิฟอร์เด็ก 6 จังหวัดสมุทรปราการ นำโดยคุณสมชาย อภิญญานุกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล TTA พร้อมด้วยคุณวุฒิชัย รัตนสุมาวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป และพนักงานพิซซ่า ฮัท จัดกิจกรรมสันทนาการสร้างรอยยิ้มและความสุข และจัดเลี้ยงพิซซ่าอร่อยๆ ให้กับน้องๆ จำนวน 120 คน รวมถึงมอบเงินให้แก่มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กด้อยโอกาสอีกด้วย

พิซซ่า ฮัท ปันสุข เพื่อเด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

คุณอุษณา มหากิจศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด กล่าวว่า "โครงการ 'พิซซ่า ฮัท ปันสุข An Equal Slice for Everyone' มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันในสังคม สำหรับประเทศไทย พิซซ่า ฮัท จะสร้างโอกาสให้เด็กเข้าถึงอาหารที่มีประโยชน์ ถูกสุขอนามัย การศึกษาที่มีคุณภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี ด้วยการแบ่งปันอาหารและสิ่งของจำเป็น ตลอดจนปรับปรุงโรงอาหารและโภชนาการในชุมชนที่พิซซ่า ฮัท ดำเนินกิจการอยู่ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต"