สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน รุ่นที่ 1/2565 สาขาการจัดดอกไม้สด

15 Sep 2022

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน รุ่นที่ 1/2565 สาขาการจัดดอกไม้สด จำนวน 30 ชั่วโมง และมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน 4 หน่วยงานเป็นวิทยากรบรรยายภารกิจและการให้บริการของหน่วยงานกระทรวงแรงงาน ระหว่างวันที่ 12 - 16 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 20 คน พร้อมทั้งได้ปฏิบัติตามมาตรของกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน รุ่นที่ 1/2565 สาขาการจัดดอกไม้สด

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน รุ่นที่ 1/2565 สาขาการจัดดอกไม้สด