วว. จับมือศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ สนับสนุนงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการแพทย์/สุขภาพสู่ภาคธุรกิจ

15 Sep 2022

ดร.สุวิทย์   คุณกิตติ   อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2022 งาน Bio Asia Pacific 2022  และงาน FutureCHEM INTERNATIONAL 2022 ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี  ในโอกาสที่  ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  ดร.ชัยรัตน์   อุทัยพิบูลย์  รองผู้อำนวยการและรักษาการผู้อำนวยการ  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์กรมหาชน)  ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพไปสู่ภาคธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ  มาตรฐานกระบวนการผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรม   ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการแพทย์  อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ไปสู่ภาคธุรกิจ โดยจะร่วมผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาดังกล่าว ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์พร้อมสู่ตลาด ให้สามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจและมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการขยายธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี โอกาสนี้ นายสายันต์  ตันพานิช  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ  ดร.พัชทรา  มณีสินธุ์  รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม วว. พร้อมผู้บริหาร บุคลากร ของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติ ในการนี้ วว. โดย ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา นำงานบริการด้านวิเคราะห์  ทดสอบและสอบเทียบ เข้าร่วมจัดนิทรรศการครั้งนี้ด้วย  ในวันที่  14  กันยายน  2565  ณ บริเวณ LAB & Bio Square  ฮอลล์ EH 103  ไบเทค  บางนา

วว. จับมือศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ สนับสนุนงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการแพทย์/สุขภาพสู่ภาคธุรกิจ

ขอบเขตความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงของทั้งสองหน่วยงาน มีดังนี้ 

  1. สนับสนุนและต่อยอดงานวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์ อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยครอบคลุมการวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรค
  2. สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ มาตรฐานกระบวนการผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรม
  3. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการสู่การถ่ายทอดเชิงพาณิชย์ เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมการแพทย์ อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศ
  4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศตลอดการดำเนินโครงการ

อนึ่ง การลงนามบันทึกความร่วมมือดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการจัดงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2022 งาน Bio Asia Pacific 2022 และงาน FutureCHEM INTERNATIONAL 2022  ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2565 โดยเป็นงานประชุมนานาชาติด้านเครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ภายในงานมีการแสดงสินค้า แสดงผลงาน เครื่องมือ เทคโนโลยีด้านชีววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านเคมีเพื่ออุตสาหกรรม และนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ภายใต้คอนเซ็ปต์ "The Integration of Technology and Innovation Platform for Laboratory, Life Sciences and Chemical Industry in Asia Pacific Region"