ผู้บริหาร ช่อง 5 ร่วมงานเดิน-วิ่งการกุศล Run For Give…พี่ส่งน้องเรียน

06 Sep 2022

พล.อ.วิสันติ สระศรีดา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ร่วมวิ่งมินิมาราธอน ระยะ 10.5 กิโลเมตร และร่วมมอบถ้วยรางวัล ในงานการแข่งขัน "เดิน-วิ่งการกุศล Run For Give…พี่ส่งน้องเรียน" จัดขึ้นโดย ชมรม สานฝันปันสุข ร่วมกับ ชมรม Intel Running Club กรมข่าวทหารบก สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และสมาคมวิญญูชนไทย-จีน ที่สวนพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 65

ผู้บริหาร ช่อง 5 ร่วมงานเดิน-วิ่งการกุศล Run For Give…พี่ส่งน้องเรียน

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายช่วยเหลือและพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา และสมทบทุนค่าอาหารกลางวันให้กับน้องๆ โรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร และยังเป็นการรณรงค์ให้เห็นคุณค่า เห็นประโยชน์ในการออกกำลังกายให้กับผู้รักสุขภาพ นักกีฬา นักเรียน นักศึกษา เยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ตลอดจนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับเยาวชนในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ให้ห่างไกลยาเสพติด ซึ่งผู้ที่ชนะเลิศ OVERALL มินิมาราธอน ชาย และหญิง ระยะ 10.5 กิโลเมตร จะได้รับมอบถ้วยรางวัลจาก พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก

ผู้บริหาร ช่อง 5 ร่วมงานเดิน-วิ่งการกุศล Run For Give…พี่ส่งน้องเรียน