"ลุงป้อม"ชื่นชมโครงการแรงงานพันธุ์ดีฯ ช่วยลูกจ้าง นายจ้าง น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเองได้

06 Sep 2022

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำทีมโรดโชว์นิทรรศการผลงานโครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอพียง ที่ช่วยให้นายจ้าง ลูกจ้าง ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ให้สามารถพึ่งพาตนเอง มีภูมิคุ้มกัน โดยส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ เพาะปลูกพืชผักสวนครัว พืชผลทางการเกษตรหรือเลี้ยงสัตว์ นำผลผลิตมาบริโภคเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพ

"ลุงป้อม"ชื่นชมโครงการแรงงานพันธุ์ดีฯ ช่วยลูกจ้าง นายจ้าง น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเองได้

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลงานโครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอพียง โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ ณ บริเวณโถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล สำหรับการแสดงนิทรรศการโครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอพียงในครั้งนี้ มีสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการฯ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด และ บริษัท ไทยแสตนเลย์ การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) สืบเนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้กระทรวงแรงงานดำเนินโครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้างได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ได้แก่ ที่ดิน หรือพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณสถานประกอบกิจการเพื่อเพาะปลูกพืชผักสวนครัว พืชผลทางการเกษตรหรือเลี้ยงสัตว์ และนำผลผลิตมาใช้สำหรับบริโภคเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพ อันเป็นจุดเริ่มต้นของเศรษฐกิจพอเพียง โอกาสนี้ พล.อ.ประวิตร ได้ชื่นชมสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวที่ได้ส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้างน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ทำให้สามารถพึ่งพาตนเอง มีภูมิคุ้มกัน ลดค่าใช้จ่ายในการครองชีพได้อีกด้วย

นายสุชาติ กล่าวว่า ผลการดำเนินงานใน ปี 2564 ซึ่งเป็นปีแรกที่ดำเนินโครงการ มีสถานประกอบกิจการเข้าร่วม จำนวน 99 แห่ง จึงได้มีการคัดเลือกสถานประกอบกิจการ 9 แห่ง ให้เป็นต้นแบบโครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และในปี 2565 มีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม จำนวน 303 แห่ง ปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น จำนวน 402 แห่ง สำหรับแนวทางการดำเนินงานในปี 2566 กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินการส่งเสริมสถานประกอบกิจการทั่วประเทศให้เข้าร่วมโครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 300 แห่ง

ด้าน นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า โครงการดังกล่าวสามารถสร้างประโยชน์ร่วมกัน ในการปลูกฝังแนวทางการดูแลคุณภาพชีวิตของลูกจ้างให้มีความสุขในการทำงาน มีความมั่นคง มีภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน หากสถานประกอบกิจการใดสนใจสามารถขอรายละเอียดการดำเนินโครงการเพิ่มเติม ได้ที่ กองสวัสดิการแรงงาน โทร. 0 2660 2177