ผู้ตรวจดีอีเอส ลงพื้นที่ จ.นครปฐม ติดตามผลสำเร็จโครงการด้านดิจิทัล หนุนชุมชนเรียนรู้ นำเทคโนโลยีพัฒนายกระดับชุมชน

25 Aug 2022

นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ จ.นครปฐม เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และรับฟังสรุปผลการดำเนินงานสำคัญ รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของรัฐบาล ตามนโยบายและแผนงานสำคัญในปี 2565 อาทิ โครงการยกระดับศูนย์การเรียน ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน โครงการเน็ตประชารัฐ/เครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) โครงการ Smart City การขับเคลื่อนงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัด และ) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระดับอำเภอให้เป็นระบบอัตโนมัติ เป็นต้น

ผู้ตรวจดีอีเอส ลงพื้นที่ จ.นครปฐม ติดตามผลสำเร็จโครงการด้านดิจิทัล หนุนชุมชนเรียนรู้ นำเทคโนโลยีพัฒนายกระดับชุมชน

พร้อมให้ข้อแนะนำ/แนวทางการดำเนินงานโดยขอให้หน่วยงานในสังกัดเน้นการทำงานใน 2 มิติ คือ การดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวง และการสนับสนุนภารกิจของจังหวัด โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญในการดำเนินงานต่างๆ และขอให้ทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน ประสานความร่วมมือของทุกหน่วยงานรวมทั้งเอื้ออำนวยภารกิจซึ่งกันและกัน และขอบคุณในความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่เห็นความสำคัญของภารกิจกระทรวงดิจิทัลฯ ตลอดมา

ผู้ตรวจดีอีเอส ลงพื้นที่ จ.นครปฐม ติดตามผลสำเร็จโครงการด้านดิจิทัล หนุนชุมชนเรียนรู้ นำเทคโนโลยีพัฒนายกระดับชุมชน