องค์การต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทย จัดเวทีเสวนาออนไลน์ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "ผู้นำ...กับการปราบโกง!"

25 Aug 2022

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ (ACT) ร่วมด้วยสถาบันพระปกเกล้า สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ร่วมจัดเวทีเสวนาออนไลน์ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "ผู้นำ…กับการปราบโกง!" โดยมี นายวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวถึงบทบาทของผู้นำในการต่อต้านคอร์รัปชัน และมีผู้เสวนาได้แก่ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นางเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรี ตำบลเกาะคา จ.ลำปาง และนายชนะนันท์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม จ.กำแพงเพชร ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้นำ อปท. ทั่วประเทศและประชาชนได้ร่วมรับฟังการประชุมผ่านทาง Facebook: องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

องค์การต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทย จัดเวทีเสวนาออนไลน์ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "ผู้นำ...กับการปราบโกง!"