IDDC SOA SPU @ AREA BASED LEARNING สวนสมเด็จย่า เขตคลองสาน

24 Aug 2022

เก็บมาฝาก สำหรับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของชาวเต็กสุดขอบ ภายใต้การจัดกิจกรรมของ ศูนย์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการออกแบบ (IDDC) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับการลงพื้นที่ชุมชนสวนสมเด็จย่า คลองสาน ในการจัดเตรียมสเตชั่นการจัดการขยะ เพื่อให้ความรู้การจัดการขยะระดับชุมชนและการจัดทำ Way finding และแผนที่ชุมชน ภายใต้โจทย์ Universal Design สำหรับให้นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขาออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ลงเรียนในรายวิชา ARC358 และ IND417 ได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการสร้างสรรค์ผลงาน

IDDC SOA SPU @ AREA BASED LEARNING สวนสมเด็จย่า เขตคลองสาน

ด้วยการบูรณาการเรียนการสอนสู่การพัฒนาชุมชน ของอาจารย์กรรณิกา สงวนสินธุกุล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการออกแบบ (IDDC) และอาจารย์นภัส วัฒโนภาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ ซึ่งได้จัดแสดงในงาน ART IN SOI #7 PLEARN IN SOI ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2565 ณ ชุมชนสวนสมเด็จย่า เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

IDDC SOA SPU @ AREA BASED LEARNING สวนสมเด็จย่า เขตคลองสาน