วว. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ IoT for Community Water Supply Production

30 Aug 2022

ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ International Workshop on the Research Network Creation of IoT for Community Water Supply Production

วว. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ IoT for Community Water Supply Production

ภายใต้การดำเนินโครงการการเสริมสร้างศักยภาพและขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศระดับทวิภาคีและพหุภาคี ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่ง วว. โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (ศนย.) ได้รับงบประมาณจาก กระทรวง อว. เนื้อหาการประชุมฯ ประกอบด้วย การบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำของประเทศไทยในปัจจุบัน งานวิจัยของ วว. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบน้ำ กรณีศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ ปัญหาและอุปสรรคของระบบการผลิตประปาในชุมชนเมืองและพื้นที่ขาดแคลนของประเทศอินเดีย การประยุกต์ใช้ Internet of Things (IoT) สำหรับระบบการผลิตประปาเพื่อชุมชนที่มีคุณภาพต้นทุนต่ำและยั่งยืนของประเทศเวียดนามและประเทศไทย พร้อมทั้งการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ กรุงเทพฯ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร Admin วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี และช่องทางออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting