วัสดุรีไซเคิลครัวเรือน สู่กองทุนเพื่อสาธารณะประโยชน์ของชุมชน

31 Aug 2022

มูลนิธิโคคา- โคลา องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) และบริษัท หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และชุมชนทั้ง 18 หมู่บ้านของอำเภอเกาะยาว ผู้ประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิล พื้นที่อำเภอเกาะยาว แพโชคเกาะยาวขนส่ง และวงษ์พาณิชย์กระบี่ สาขาเหนือคลอง จัดโครงการ "เกาะยาวสะอาดได้ด้วยมือเรา" ภายใต้โครงการ "การจัดการขยะพลาสติกในประเทศไทย : ปฏิบัติการภาคประชาชนสู่การปรับเปลี่ยนเชิงนโยบาย"

วัสดุรีไซเคิลครัวเรือน สู่กองทุนเพื่อสาธารณะประโยชน์ของชุมชน

โดยภายในโครงการฯ ชุมชนทั้ง 18 หมู่บ้านของอำเภอเกาะยาวร่วมมือกันคัดแยกวัสดุรีไซเคิลจากครัวเรือน อาทิ ขวดพลาสติด(PET) ขวดแก้ว กระป๋องอลูมิเนียม กระป๋องสังกะสี และลังกระดาษใส่ถุงตาข่ายและนำมาวางไว้หน้าบ้านของตนเอง เพื่อให้ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนจิตอาสาดำเนินการจัดเก็บจากทุกๆบ้านและนำวัสดุรีไซเคิลไปคัดแยกตามประเภทอย่างถูกต้องเพื่อให้การนำไปจำหน่ายในกระบวนการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลได้ราคาดีที่สุด

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบริจาควัสดุรีไซเคิลจากภาคครัวเรือนของชุมชน 100% รายได้จากการจำหน่ายวัสดุรีไซเคิลจากทั้ง 18 หมู่บ้านจะถูกมอบให้ส่วนกลางของชุมชนเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน อาทิ กองทุน ข.ขวดดูแลผู้ป่วยของตำบลเกาะยาวน้อย หรือการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ของตำบลเกาะยาวใหญ่ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 18-31 กรกฎาคม 2565 โดยสามารถดำเนินการขนวัสดุรีไซเคิลคืนสู่ฝั่งได้มากกว่า 12 ตัน และมีการจัดกิจกรรมลักษณะนี้ ทุกเดือนในพื้นที่ 18 หมู่บ้านของอำเภอเกาะยาว ซึ่งจากกิจกรรมในครั้งนี้นับว่าสามารถลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้ทั้งหมด 11.5 ตัน เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 1,284 ต้น

จะเห็นได้ว่า ภาคประชาชนเป็นเสมือนคลื่นที่สำคัญ หากภาคประชาชนให้ความสนใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการคัดแยกวัสดุรีไซเคิลและขยะประเภทต่างๆที่ถูกต้อง โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนที่พฤติกรรมระดับปัจเจกบุคคล ก็จะสามารถสร้างแรงกระเพื่อมสู่การวางระบบการจัดการขยะภายในชุมชนได้อย่างเข้มแข็งและการมีข้อตกลงของชุมชนที่ยึดถือร่วมกันก็จะยิ่งสนับสนุนการจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ยั่งยืน

วัสดุรีไซเคิลครัวเรือน สู่กองทุนเพื่อสาธารณะประโยชน์ของชุมชน