คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการสุขภาพและจัดตั้งศูนย์สุขภาพ

08 Jun 2022

คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการสุขภาพและจัดตั้งศูนย์สุขภาพ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา

คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการสุขภาพและจัดตั้งศูนย์สุขภาพ

การออกหน่วยบริการสุขภาพและจัดตั้งศูนย์สุขภาพในครั้งนี้ เป็นดำเนินกิจกรรมให้บริการวิชาการและวิจัยให้กับนักเรียน บุคลากรโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมนและประชาชนทั่วไป ศาสตราจารย์ นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวว่า กิจกรรมประกอบด้วย การตรวจสุขภาพและการบริการแพทย์ทางเลือก (แพทย์แผนไทยประยุกต์และแพทย์แผนจีน) และการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย นำโดย นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมด้วย แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์ เภสัชกรธราดล โพธิษา ดร.วรางคณา กล้าจริง อาจารย์มนชนก ชูวรรธนะปกรณ์ อาจารย์กิ่งกนก รักษนาเวศ อาจารย์ระวีพรรณ สุนันต๊ะ ทีมบุคลากรจากคณะแพทยศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวว่า ในภาคบ่ายเป็นการดำเนินกิจกรรมละลายพฤติกรรม เพื่อสร้างสัมพันธภาพและการมีส่วนร่วมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต ทอนช่วย อาจารย์ศุภกาญจน์ แก่นท้าวและทีม จากนั้นบรรยายให้ความรู้วิชาการเรื่องเพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์กับเด็กวัยเรียน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ อาจารย์ศุภกาญจน์ แก่นท้าว อาจารย์สันติพันธ์ เฉียบแหลม และทีม ต่อด้วยการให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมภาวะโภชนาการ โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิศารัตน์ อุตตะมะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต ทอนช่วย และทีม

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการสุขภาพและจัดตั้งศูนย์สุขภาพ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นภาระกิจที่ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยดำเนินการให้บริการด้านสุขภาพและสาธารณสุข ทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษา การฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งด้านการสาธารณสุขแก่ประชาชนทั่วไป มีเป้าหมายดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจะทำความร่วมมือกับทุกคณะในกลุ่มด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อลงพื้นที่ในจังหวัดพะเยาและภาคเหนือต่อไป

โครงการออกหน่วยบริการสุขภาพและจัดตั้งศูนย์สุขภาพ เป็นโครงการที่ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงค์ นำความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพและวิจัยสู่การพัฒนาการชุมชน สังคม รวมถึงให้บริการทางด้านสุขภาพและสาธารณสุข แก่ชุมชน สังคม ตามพื้นที่การทรงงานพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมุ่งเน้นให้ "เด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางโดยใช้การศึกษาเป็นหลักในการพัฒนา" ดังนั้นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแนวพระราชดำริ จึงเป็นการสร้างเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนอย่างสมดุลกันทั้งด้านพุทธิศึกษา คือ การรอบรู้ทางวิชาการที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตและการศึกษาเรียนรู้ต่อไปด้านจริยศึกษา คือ การศึกษาศีลธรรมจรรยาที่ดี มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น รับผิดชอบต่อหน้าที่และส่วนรวมด้านหัตถศึกษา คือ มีทักษะในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีต่องาน เห็นคุณค่าของการทำงานและด้านพลศึกษา คือ การมีสุขภาพแข็งแรง กินอาหารถูกต้องและออกกำลังกายให้เหมาะสม รวมทั้งความสะอาดและสุขาภิบาลด้วย

ดังนั้น เพื่อสนองพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้จัดทำโครงการ "ออกหน่วยบริการสุขภาพ และจัดตั้งศูนย์สุขภาพแบบองค์รวม" ประจำปี 2565 มีแผนดำเนินงาน ณ โรงเรียนตำรวจชายแดนเบตตี้ดูเมน อำเภอปง จังหวัดพะเยา

คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการสุขภาพและจัดตั้งศูนย์สุขภาพ