วศ. ร่วมกับเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

08 Jun 2022

ดร.นพ. ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นประธานการประชุมหารือ "โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure : NQI) กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : ภาคกลางตอนบน" พร้อมด้วย ดร.ภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ รายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล ผู้อำนวยการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ร่วมหารือพร้อมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายภาคกลางตอนบนกว่า 10 มหาวิทยาลัย

วศ. ร่วมกับเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 90 คน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting ณ ห้องประชุมนิธิปัญญา ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ การประชุมในครั้งนี้ ร่วมกันหารือถึงประเด็นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและปัญหาที่พบในปัจจุบันของสถาบันอุดมศึกษา พร้อมทั้งชี้แจงแผนการดำเนินงานต่อไปของกรมวิทยาศาสตร์บริการ และได้เชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคกลางตอนบน เข้าร่วมโครงการการพัฒนาหน่วยทดสอบในประเทศให้มีมาตรฐานเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน พัฒนาเครือข่ายระบบบริหารจัดการข้อมูลและการให้บริการด้าน NQI

ทั้งนี้ หากสถาบันการศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองให้มีมาตรฐานสากลเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ สามารถสมัครได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ (พศ.) โทร 0 2201 7445 หรืออีเมล [email protected] ในวันและเวลาราชการ

วศ. ร่วมกับเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่