TCCtech ผนึก CMKL เสริมทัพความแข็งแกร่งให้สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ AIEI เพื่อรองรับบุคลากรคุณภาพด้าน AI

08 Jun 2022

บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) นำโดย นายธีรพันธุ์ เหลืองนฤมิตชัย กรรมการผู้จัดการ (ซ้าย) และมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL) นำโดย รศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น อธิการบดี (ขวา) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้ชื่อ "สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI Engineering Institute) AIEI" เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาหลักสูตรด้านวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีคุณภาพรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม รวมไปถึงการร่วมสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนางานวิจัย ต่อยอดและประยุกต์ใช้งานวิศวกรรม เปิดพื้นที่การศึกษาด้านวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์

TCCtech ผนึก CMKL เสริมทัพความแข็งแกร่งให้สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ AIEI เพื่อรองรับบุคลากรคุณภาพด้าน AI

นายธีรพันธุ์ เหลืองนฤมิตชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด เปิดเผยว่า "ทีซีซีเทค เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีโซลูชั่นครบวงจร ในเครือทีซีซีกรุ๊ปที่ดำเนินธุรกิจหลากหลายประเภท อาทิ สายธุรกิจอุตสาหกรรมการค้า สายธุรกิจค้าปลีก สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สายธุรกิจการเกษตร ฯลฯ ซึ่งโดยภาพรวมเราจะมุ่งเน้นในเรื่องความยั่งยืน โดยใช้นวัตกรรมมาเป็นแรงขับเคลื่อน นำความรู้มาเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจ (Turn knowledge into business value) ซึ่งองค์ความรู้ที่จะช่วยในการพัฒนาคนให้เป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน AI จะต้องทำร่วมกัน ใน 3 มิติ คือ ภาคธุรกิจ ภาคองค์กร และภาคการศึกษา"

  • ภาคธุรกิจ: ผลักดันให้ทุกคนเข้าใจ และสามารถนำเทคโนโลยี AI กับธุรกิจมาผสานให้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน
  • ภาคองค์กร: เพิ่มศักยภาพในการทำงานของบุคลากร ให้สามารถใช้งาน AI ได้ผลลัพธ์สูงสุด ผ่านการอัพสกิลและรีสกิล เพื่อให้สามารถใช้เวลาที่เหลือไปต่อยอดพัฒนางานวิจัยด้าน AI ที่มีความยากและซับซ้อน
  • ภาคการศึกษา: มุ่งหวังให้สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้งาน AI สำเร็จรูปในการทำงานมากยิ่งขึ้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ศักยภาพด้านใหม่ๆ ของ AI ที่ตลาดกำลังมองหา

ดร.อักฤทธิ์ สังข์เพ็ชร ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล เผยว่า "โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล ที่ได้รับเลือกเป็นหลักสูตรนำร่องนั้น ได้ถอดความต้องการจากประสบการณ์งานวิจัยและการพัฒนาของคณาจารย์ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มาพัฒนาเป็นองค์ความรู้ที่ครอบคลุมทั้งสี่ด้านของสาขาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI Engineering)"

ความร่วมมือดังกล่าว ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่แห่งวงการการศึกษา ในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ ทั้งยังช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ตรงต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับ กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี: 
กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี คือพันธมิตรผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีโซลูชั่นที่ไว้วางใจได้ และพร้อมตอบโจทย์ ธุรกิจลูกค้าด้วยบริการที่คุ้มค่าโดยมีพื้นฐานบริการที่ต่อยอดจากโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ คลาวด์แพลตฟอร์ม การเชื่อมต่อโครงข่ายที่หลากหลาย มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัยสูง มีศูนย์กลางในการ แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่มีความเป็นกลางให้ความเท่าเทียมกัน นับเป็นปัจจัยให้เกิดฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง ทั้งในและต่างประเทศ เน้นความสำคัญในการประสานพลัง ร่วมกับพันธมิตรทั่วโลก เพื่อช่วยตอบโจทย์ลูกค้า และสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน  กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี ประกอบด้วย บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (TCCtech) บริษัท ลีพ โซลูชั่น เอเชีย จำกัด  (LSA)  บริษัท ชินาทรัพย์ จำกัด (SNS) รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม www.tcc-technology.com  

เกี่ยวกับ CMKL UNIVERSITY
มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) และ มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (Carnegie Mellon University) สถาบันการศึกษาที่เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อันดับ 1 ของโลก ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้แนวคิด "Enabling Endless Possibilities"

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ ได้ที่ http://aiei.tech

TCCtech ผนึก CMKL เสริมทัพความแข็งแกร่งให้สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ AIEI เพื่อรองรับบุคลากรคุณภาพด้าน AI