"SBS SPU เอามื้อสามัคคี" เรียนรู้ เสียสละ รับผิดชอบต่อสังคม

30 May 2022

คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ บริษัท เคพีไมนิ่ง จำกัด ,สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และพี่ ๆ ทหารกองทัพอากาศ รวมพลังนักศึกษาจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรม USR กับโครงการ "SBS เอามื้อสามัคคี" เพื่อทำกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม ในการมีส่วนร่วมช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในชุมชน ด้วยการพัฒนาแปลง ชุด ปั้น แต่งคลองใส้ไก่ และหนองน้ำบนโคก และปลูกป่า ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ สถานปฎิบัติธรรม สมเด็จพระสังฆราช (อมพรมหาเถร) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

"SBS SPU เอามื้อสามัคคี" เรียนรู้ เสียสละ รับผิดชอบต่อสังคม

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ทำให้คณะกรรมการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ SPU ได้เรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกป่า และขุดคลองไส้ไก่ (เป็นคลองสำหรับการระบายน้ำ) ณ สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช จ.ปทุมธานี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างและปรับภูมิทัศน์ด้วยการปลูกป่าและจัดเตรียมพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษกิจพอเพียง ภายใต้แนวคิด โคก หนอง นา พร้อมทั้งได้เรียนรู้การเสียสละ เพื่อการมีส่วนร่วมทำความดีเพื่อสังคม

"SBS SPU เอามื้อสามัคคี" เรียนรู้ เสียสละ รับผิดชอบต่อสังคม