ซีพีเอฟ รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

05 Jul 2022

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และรางวัลคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการดีเด่น ประจำปีพ.ศ.2565 แก่โรงเพาะฟักลูกกุ้ง JR2-3 จังหวัดตราด ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ จากการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน โดยมี นายบุญธรรม กังแฮ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และ นางสาวบุศรินทร์ เลอเลิศภักดี รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ กระทรวงแรงงาน

ซีพีเอฟ รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

นายบุญธรรม กังแฮ เปิดเผยว่า รางวัลทั้ง 2 ที่ ได้รับสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้บริหารและเพื่อนพนักงานทุกคนเป็นอย่างยิ่ง รางวัลดังกล่าวสะท้อนว่าโรงเพาะฟักลูกกุ้ง JR2-3 จังหวัดตราด เป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการดีเด่น ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่ มุ่งเน้นส่งเสริมให้พนักงานใช้ชีวิตอย่างพอเพียง "เดินตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง" ด้วยการรณรงค์ให้พนักงานใช้พื้นในสถานประกอบการทำการเกษตร ปลูกผัก ทำปุ๋ย ตลอดจนจัดทำสหกรณ์ร้านค้าเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าที่พนักงานเป็นผู้ผลิต อาทิ ผัก น้ำพริก และอาหารจากฝีมือพนักงาน มาฝากขายเพื่อระดมทุนและมีเงินปันผลในทุกๆปี

ขณะเดียวกัน โรงเพาะฟักลูกกุ้ง JR2-3 จังหวัดตราด ยังมุ่งส่งเสริมการคัดแยกขยะ เพื่อนำไปรีไซเคิลใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ทั้งในพื้นที่สถานประกอบการและต่อยอดสู่ชุมชน โดยคณะผู้บริหารและพนักงาน ยังร่วมผนึกกำลัง กับกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนบ้านธรรมชาติล่าง และชาวชุมชน ร่วมกันเก็บขยะทะเลในโครงการ "Waste to Value" บริเวณชายหาดทรายแดงบ้านธรรมชาติล่าง ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำขยะทะเลที่ได้มาทำเป็นอิฐบล็อคทางเท้าในแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของซีพีเอฟ ในการลดขยะพลาสติก ยกระดับการดูแลระบบนิเวศชายฝั่งและร่วมแก้ปัญหาขยะในทะเลอย่างยั่งยืน

ซีพีเอฟ รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง