วว.ลงพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต หารือนำ งานวิจัย/เทคโนโลยี/ นวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรไม้ดอกไม้ประดับและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัด

08 Jul 2022

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หารือความร่วมมือกับ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายศึกษิต สุวรรณดิษฐกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ และอาจารย์อรรณพ องศ์สกุลคัพ ผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อหารือความร่วมมือว่าด้วย "การใช้เทคโนโลยี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรไม้ดอกไม้ประดับและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต โอกาสนี้ ดร.อนันต์ พิริยะภัทรกิจ นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์ ที่ปรึกษาโครงการ พร้อมทั้งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมปรึกษาหารือและร่วมขับเคลื่อนโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดภูเก็ต

วว.ลงพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต หารือนำ งานวิจัย/เทคโนโลยี/ นวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรไม้ดอกไม้ประดับและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัด

สำหรับการหารือในครั้งนี้ จะเป็นการแนวทางการขยายพื้นที่โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก BCG ด้วยไม้ดอกไม้ประดับในพื้นที่ภาคใต้ และเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการระหว่าง วว. จังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ และผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในการสนับสนุน ส่งเสริม และเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน และสังคมสู่ความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นในการวิจัยและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และ ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดภูเก็ต อีกทั้งเป็นการร่วมกันเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และบูรณาการส่งเสริมการตลาด จากผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากไม้ดอกไม้ประดับและทรัพยากรท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการนำรายได้คืนสู่การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้ง ชุมชน ท้องถิ่น ที่เป็นฐานรากของทรัพยากรนั้นไว้เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและทั่วถึง (Inclusive growth) ต่อไป

วว.ลงพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต หารือนำ งานวิจัย/เทคโนโลยี/ นวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรไม้ดอกไม้ประดับและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัด