EXIM BANK มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยพื้นที่ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่

23 Jun 2022

ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนางขวัญใจ เตชเสนสกุล (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ลงพื้นที่ร่วมกับนางสาวศศิธร เจริญสุข (ซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน มอบเงินบริจาคในนาม EXIM BANK เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอัคคีภัยพื้นที่ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่จำนวนกว่า 130 ครัวเรือน ภายใต้โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) "EXIM เพื่อสุขภาพชุมชน" ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว บริเวณศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ (ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่) เขตปทุมวัน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565

EXIM BANK มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยพื้นที่ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่