บสย. ลงนามการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส แสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

28 Jun 2022

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 3 ฝ่าย ระหว่าง มูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ และสมาชิก โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประธานสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เป็นผู้ร่วมลงนาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จากสถาบันการเงินของรัฐ ทั้งนี้ยังได้ร่วมกันประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อยกระดับเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล มีวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) อย่างเป็นรูปธรรม ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565

บสย. ลงนามการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส แสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

สำหรับการลงนาม การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดย บสย. เป็นหนึ่งในสถาบันการเงินของรัฐที่ร่วมแสดงจุดยืนและแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ด้วยการสร้างจิตสำนึก ค่านิยมในองค์กร และการมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกระดับ สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

บสย. ลงนามการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส แสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน