ครบรอบ 75 ปี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

13 Jun 2022

ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 33 ร่วมแสดงความยินดีในงานครบรอบ 75 ปี แพทย์จุฬาฯ พร้อมมอบเงิน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมภายในคณะ ให้แก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี นพ. นิธิวัฒน์ กิจศรีอุไร ประธานคณะศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ รุ่น 33 นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล พญ. ปัญจา จิโรภาส และ พญ.นลินี ไพบูลย์ ร่วมเป็นตัวแทนมอบเงิน ณ อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆ นี้

ครบรอบ 75 ปี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ภาพบุคคลจากซ้าย:

  1. ศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
  2. นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล
  3. พญ.ปัญจา จิโรภาส
  4. รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  5. พญ. นลินี ไพบูลย์
  6. นพ. นิธิวัฒน์ กิจศรีอุไร ประธานคณะศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ รุ่น 33
  7. รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา