วธ. จัดงาน "ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล" อย่างยิ่งใหญ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

17 Jun 2022

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมของชาติสนองพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริมการใช้ผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่นและการรณรงค์ส่งเสริม อัตลักษณ์ความเป็นไทย โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ ๑๒ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันผ้าไทยแห่งชาติ ให้ทุกภาคส่วนได้น้อมสำนึกใน  พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีพระราชวิริยอุตสาหะ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมเรื่อง "ผ้าไทย" เป็นที่ประจักษ์มายาวนาน รัฐบาลจึงได้กำหนดให้มีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ โดยให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดี ทั้งนี้ ในส่วนของ วธ. ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ช่วยกันจัดกิจกรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ สอดคล้องกับโครงการต่าง ๆ ของพระองค์ เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด ขยายผลให้เจริญเติบโตเกิดผลเป็นรูปธรรม

วธ. จัดงาน "ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล" อย่างยิ่งใหญ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายอิทธิพล กล่าวต่อไปว่า  วธ. กำหนดจัดงาน "ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระราชวิริยอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในการส่งเสริมเรื่อง "ผ้าไทย" จากสิ่งทอท้องถิ่นที่กำลังจะสูญหายไป ให้กลับมาได้รับความนิยมจากประชาชนอีกครั้ง และทรงมีพระวิสัยทัศน์กว้างไกลยกระดับผ้าไทยให้มีความโดดเด่นและมีชื่อเสียงในเวทีโลก งาน "ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล" จัดขึ้นโดยความร่วมมือภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมต่างๆ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ๑. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒. นิทรรศการผ้าไทยลายอัตลักษณ์ ๗๖ จังหวัด ๓. นิทรรศการผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) ๔. นิทรรศการผ้าไทยร่วมสมัย ๕. การเสวนาวิชาการ การสาธิต การจำหน่ายผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้า ๖. การจัดทำหนังสือ "ผ้าไทยลายอัตลักษณ์ ๗๖ จังหวัด" ๗. การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงจินตลีลาพัสตราภรณ์ : มโนราห์บัลเลต์ และการขับร้องดนตรีวงเฉลิมราชย์ ๘. การแสดงแบบผ้าไทยลายอัตลักษณ์และการแสดงแบบผ้าไทยร่วมสมัย ๙. การเจรจาทางธุรกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงการสาธิตการทอผ้า การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทย เสวนาวิชาการเกี่ยวกับการพลิกฟื้นผ้าไทย ฝ่าวิกฤต สร้างรายได้ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน

รมว.วธ. กล่าวต่อไปว่า งานดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ร่วมจัดนิทรรศการ สาธิต และออกร้านจำหน่ายผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้า ได้แก่ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สำนักนายกรัฐมนตรี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ส่วนกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ ไปยังสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลต่างประเทศในประเทศไทย

วธ.จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมชมงาน "ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล" เพื่อเรียนรู้วิถีผ้าไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ CPOT คาดว่าจะเกิดการเจรจาธุรกิจระหว่างชุมชน ผู้ประกอบการกับนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนมาก สร้างงาน สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแก่ชุมชนและประเทศ ยกระดับผ้าไทยสู่สากล ทั้งยังเป็นการสืบสาน ต่อยอดผ้าไทยและร่วมให้กำลังใจให้ชุมชนกลุ่มทอผ้าให้ผลิตผ้าไทยที่ทรงคุณค่าความเป็นไทยสืบต่อไป