วว.จัดประชุมระดมความคิด "บทบาทการดำเนินงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในอนาคต"

14 Dec 2022

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะประธานคณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (กวท.) เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิด "บทบาทการดำเนินงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในอนาคต"

วว.จัดประชุมระดมความคิด "บทบาทการดำเนินงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในอนาคต"

โอกาสนี้ ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม (ยธ.) นำเสนอบทบาทภารกิจและผลการดำเนินงานของ วว. ในการนี้ คณะกรรมการ กวท. คณะผู้บริหาร วว. พร้อมด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ร่วมความคิดเห็นต่อแผนวิสาหกิจ แผนปฏิบัติการและทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Roadmap) เพื่อให้ทิศทางการดำเนินงานของ วว. สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นๆ และเป็นไปตามบริบทการพัฒนาของประเทศ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ ห้อง Grand Hall 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

วว.จัดประชุมระดมความคิด "บทบาทการดำเนินงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในอนาคต"