บสย. - เซ็นทรัลแล็บไทย ร่วมยกระดับ SMEs เกษตรแปรรูป

13 Dec 2022

บสย.- เซ็นทรัลแล็บไทย ร่วมหารือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือ ต่อยอด ช่วย SMEs ยกระดับพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูป

บสย. - เซ็นทรัลแล็บไทย ร่วมยกระดับ SMEs เกษตรแปรรูป

นายเอด วิบูลย์เจริญ ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย  นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป และ นางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ ร่วมหารือ กับ นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (เซ็นทรัลแล็บไทย)  และ ดร.สาโรช รุจิวรรธน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือในโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs แบบบูรณาการ โดยเฉพาะภาคการเกษตร เกษตรแปรรูป เพื่อยกระดับการพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้าและกระบวนการผลิต  สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกลุ่มเกษตรแปรรูป

ในโอกาสนี้ บสย. และ เซ็นทรัลแล็บไทย ยังมีแผนความร่วมมือแบบบูรณาการ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ผู้ให้บริการผลิตแสงซินโครตรอน สำหรับใช้ในการวิเคราะห์ วิจัย การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และเกษตรแปรรูป ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้ามาใช้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ วิจัยและทดสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์พร้อมกับการสนับสนุนความรู้ทางการเงิน ธุรกิจ และแหล่งทุน โดย บสย. และ เซ็นทรัลแล็บไทย พร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน