DMT จับมือ UOB ร่วมลงนาม MOU ให้บริการบริหารเงินสด

16 Dec 2022

ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย (ที่ 2) กรรมการผู้จัดการ, คุณบงกชรัตน์ ตั้งชูกุล (ที่ 1) รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจและการเงิน บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT และ คุณพัชนี ว่องศิลป์วัฒนา (ที่ 3) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Transaction Banking, คุณอัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์ (ที่ 4) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พาณิชย์ธนกิจ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการให้บริการบริหารเงินสดระหว่าง DMT และ UOB โดยเป็นความร่วมมือในการพัฒนาระบบ e-Withholding TAX หรือ ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นความร่วมมือที่จะขับเคลื่อนองค์กรตามนโยบายของภาครัฐ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (โครงการ Care the bear) ในการลดการใช้กระดาษ รวมทั้งให้กระบวนการทำงานที่กระชับและรวดเร็วขึ้น โปร่งใส ตรวจสอบได้ครบถ้วน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ณ ธนาคารยูโอบี สำนักงานใหญ่

DMT จับมือ UOB ร่วมลงนาม MOU ให้บริการบริหารเงินสด

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit