มกอช. เดินหน้าขับเคลื่อน Q Academy

21 Dec 2022

มกอช. เดินหน้าขับเคลื่อน Q Academy ยกระดับเกษตรกรรุ่นใหม่ก้าวสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

มกอช. เดินหน้าขับเคลื่อน Q Academy

การพัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนตามประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) โดยมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ การเพิ่มการจ้างงานในภาคการเกษตร เพื่อรองรับเศรษฐกิจชีวภาพและยกระดับอาชีพเกษตรกรรมให้มีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นและมีความภาคภูมิใจในอาชีพ และสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร 

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) และเพิ่มศักยภาพ รวมทั้งสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ให้สามารถพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างให้เยาวชนรุ่นใหม่ให้มีกรอบความคิดในการประกอบการธุรกิจเกษตรที่ถูกต้องเหมาะสม 

ดังนั้น มกอช. โดยกองส่งเสริมมาตรฐาน (กสม.) ได้เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับเกษตรกรรุ่นใหม่ (Re skill, New skill, Up skill) ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับเกษตรกรรุ่นใหม่ (Q Academy) ปีงบประมาณ 2566 เพื่อเสริมสร้างทักษะและต่อยอดองค์ความรู้ให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร   

นางสาวเสาวลักษณ์ ศุภกมลเสนีย์ รองเลขาธิการ มกอช. กล่าวว่า มกอช. ได้บูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา 8 แห่ง ดำเนินการขับเคลื่อนการสร้างและพัฒนานิสิต นักศึกษา ให้เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ผ่านโครงการ Q Academy ด้วยการพัฒนาทักษะเดิมและเพิ่มเติมทักษะใหม่ พร้อมทั้งยกระดับเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรที่มีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต การเพิ่มมูลค่า การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตร ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

"การอบรมครั้งนี้ ถือเป็นจุดริเริ่มให้เกษตรกรรุ่นใหม่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในกิจการของตนเองตามแบบเกษตร 4.0 มีเครือข่ายในการทำธุรกิจการเกษตร สร้างความเข้มแข็งและความสำเร็จ ในอาชีพมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาไปสู่การเป็นผู้นำเกษตรรุ่นใหม่ หรืออาสาสมัครเกษตรที่เป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ และในชุมชนต่อไป"รองเลขาธิการ มกอช. กล่าว 

มกอช. เดินหน้าขับเคลื่อน Q Academy